History

INTER SERVICE CLUBS COMITE REGIO LEUVEN – 12/2022

A. HISTORIEK

Op 27/03/1961, op initiatief van Guy Dekoninck, toenmalige voorzitter van Round Table, werd het idee geopperd contacten te leggen tussen de toen bestaande 3 Service Clubs in Leuven. Deze waren Rotary (1935), Lions (1956) en Round Table (1958).

Enkele achtereenvolgende jaren werd elke Club één maal per jaar uitgenodigd op een vergadering van de twee andere Service Clubs. Spijtig raakte deze gewoonte, later in het vergeetboek.

Deze traditie werd in 1981, op initiatief van Rotary terug hernomen, en, jaarlijks kwamen de Leuvense Service Clubs achtereenvolgend bijeen ter gelegenheid van een statutaire vergadering.

De Leuvense Service Clubs waren toen met zeven, zijnde: Rotary, Lions, Round Table, Ladies Circle (1968), Kiwanis (1971), Fifty One (1972) en Lions Erasmus (1975).

In 1984 kwam Marnixring erbij( gestopt eind 2017), in 1985 Soroptimist, in 1988 Lions Fiere Margriet, in 1994 Ambassador Club, in 1997 Zonta (gestopt in 2007), in 2002 Kiwanis Artemis, in 2004 Fifty One Club Ladies (gestopt in 2013), in 2011 Rotary Rotselaar (opgericht in 1999), in 2014 Kiwanis Oud-Heverlee (opgericht in 2007) en eind 2015 startte een nieuwe Zonta Club. Zo zijn er, eind 2018, 14 Clubs.

De traditie van een jaarlijkse lnterservice Clubs vergadering, afwisselend in elke club, werd door de Club voorzitters aanvaard sinds1981. De Club voorzitters kwamen inderdaad regelmatig bijeen.

Op de lnterservice Club vergadering van 28/02/1984, georganiseerd door Rotary, werd door Guy Dekoninck, toenmalige voorzitter van Rotary, het voorstel gemaakt door alle Service Clubs samen grootse acties te ondernemen.

Op een vergadering, d.d. 16/10/1984, waarop alle voorzitters van de bestaande 7 Service Clubs aanwezig waren, samen met de 2 voorzitters van de komende Service Clubs, zijnde Marnixring en Soroptimist, gaven alle voorzitters hun akkoord over:

 • het organiseren van een gezamenlijke actie,
 • voor de toekomst, het organiseren van een jaarlijkse lnterservice Clubs vergadering, door iedere Club om beurt.

Deze beslissing werd bevestigd op de vergadering van de 9 voorzitters van de 9 Service Clubs d.d. 19/03/1985.

Op de voorzittersvergadering van 04/06/1985 werd beslist de vergaderingen van de voorzitters te vervangen door vergaderingen van afgevaardigden van de Clubs. Elke Club zou een afgevaardigde aanstellen die zijn Club zou vertegenwoordigen.

Tot eind 1989 werden de verslagen van die vergaderingen opgesteld door de voorzitter Guy Dekoninck zelf. Begin 1990 wordt die taak, op aanvraag van de voorzitter, overgenomen door één van de afgevaardigden, namelijk Geneviève Weets, toen afgevaardigde van Ladies Circle. De functie van secretaris bestaat dus sindsdien.

Op 10/01/1986, 28/04/1988 en 27/04/1991 werden door het Comité (voorzitter + afgevaardigden) drie lnterservice Clubs avonden georganiseerd, respectievelijk in de Stadsschouwburg, de Minnepoort en de Postiljon. Deze drie avonden brachten in totaal ongeveer 500.000 BEF op, die, integraal, als gevolg van een unanieme beslissing van de afgevaardigden van de Clubs, gestort werden ten bate van het werk” Leuvense nierpatiënten”.

Einde 1991, gezien de noodzaak en op voorstel van enkele Club afgevaardigden, werd beslist een opiniepeiling in iedere club door te voeren, met als belangrijkste vragen:

 1. ben je voorstander van contacten met andere Clubs?
 2. ben je voorstander van een gezamenlijke lnterservice Club activiteit met de bedoeling fondsen te verzamelen voor derden?
 3. ben je bereid, indien geen gezamenlijke activiteit meer, per Club een som te storten voor een sociaal project lnterservice Clubs?

Op vraag 1. antwoordde een grote meerderheid met Ja.

Op vraag 2. antwoordde een grote meerderheid met Neen.

Op vraag 3. antwoordde de meerderheid met Ja.

Gevolg gevend op het positieve antwoord op vraag 3. moest een gezamenlijke rekening geopend worden: een rekening met twee handtekeningen, die van de voorzitter en die van één van de afgevaardigden. Deze afgevaardigde werd meteen de penningmeester of schatbewaarder van het comité. Het was lgnace Van Dormael, afgevaardigde van Lions Club. Op de vergadering d.d. 06/10/1992 werd beslist dit opgerichte Fonds te besteden aan sociale éénmalige acties, voorgesteld door een of andere Club, nog niet gevoerd in een club en bedoeld voor noden in Groot Leuven, en goedgekeurd door het Comité. Dit Fonds werd: “Solidariteitsfonds” genoemd en de jaarlijkse stortingen van de clubs moesten in 1993 starten.

Maar over dat jaarlijks storten waren de clubopinies verdeeld:

 • Rotary (vanaf het 2de jaar), Fifty One, Lions, Lions Fiere Margriet (vanaf het 2de jaar), Kiwanis, Lions Erasmus, Soroptimist (vanaf het 2de jaar) beslisten het geld zelf te beheren, en ter beschikking van het Inter Service Clubs Comité te houden;
 • Marnixring, Ladies Circle en Round Table beslisten de gelden jaarlijks te storten;

Tengevolge van het negatieve antwoord op vraag 2 werden occasionele vergaderingen overbodig en werd vanaf juni 1991 overgeschakeld naar een frequentie van 4 vergaderingen per jaar (1 per trimester).

Tot eind 1995 bleef Guy Dekoninck voorzitter. Toen vroeg hij aan één van de afgevaardigde die taak over te nemen. Vanaf 1996 werd Magda Janssens, afgevaardigde van Soroptimist Club, voorzitter.

In 1997, na het overlijden van lgnace Van Dormael, neemt Jo Heidbüchel, afgevaardigde van Marnixring, de taak van penningmeester over.

In september 1998, ten gevolge overstromingen te Wilsele(o.a.), stelde het comité voor geld van het solidariteitsfonds te gebruiken om ter hulp te komen aan de slachtoffers. 10 van de twaalf clubs beslisten mee te doen en op 27 maart 1999 werden geschenkbons aan de getroffen families afgegeven in het Ontmoetingscentrum te Wilsele.

Maar de talrijke discussies rond deze actie en de uiteenlopende adviezen van de verschillende clubs leidden tot de volgende beslissing: “de clubs zullen voortaan geen vast bedrag meer automatisch storten voor gemeenschappelijke werken of acties, maar staan wel achter het feit gezamenlijk en in geval van nood iets of wat te steunen (juni 1999). Het blijft dus de taak van elke afgevaardigde om zijn/haar club regelmatig eraan te herinneren dat, in geval van ramp/grote nood, gezamenlijke steun en samenwerking beslist is.

Als gevolg hiervan werden de functie en de werking van het Interservice Club Comité nogmaals herzien

 1. Functie:
  1. Het uitwisselen van informatie o.a. clubactiviteiten, gesteunde doelgroepen, enz. om overlappingen te vermijden.
  1. Het organiseren van het jaarlijkse lnterservice Club Diner.
  1. Het organiseren van een buitengewone vergadering voor het leveren van een bijdrage tot een solidariteitsfonds in geval van een noodsituatie in de Leuvense Regio, hopende dat alle clubs(maar ze blijven vrij) het solidariteitsfonds financieel steunen a rato van het vermogen van de club.
 2. Werking:
  1. Vanaf 2000 werd een jaarlijks (van januari tot december) voorzitterschap ingesteld.
  1. De voorzitter is de afgevaardigde van de club die dat jaar het lnterservice Club Diner organiseert.
  1. De secretaris en de penningmeester kunnen, mits algemeen akkoord, verschillende jaren deze functie blijven uitoefenen.
  1. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de past-voorzitter de vergadering leiden.

Op de vergadering van 22/09/1999 werd Guy De Koninck tot Erevoorzitter benoemd.

In 2005 wordt het Comite, via enkele van de afgevaardigden, aangesproken door clubs rond Groot-Leuven.

Om die vragen (o.a. eventuele toetreding tot lnterservice Clubs Comite Regio Leuven) te kunnen beantwoorden en om eventuele problemen die zouden kunnen opdagen te voorkomen, werd door het comite het document “Richtlijnen lnterservice Clubs Comite Regio Leuven” opgemaakt. (zie bijlage)

De clubs in kwestie werden toen per brief uitgenodigd om “corresponderende club of lid” te worden. Het ging en het gaat nog steeds om Rotary Club Rotselaar, Lions Club Sint Joris Winge, Kiwanis Club Tielt-Winge en 51 Club Dijleland.

De corresponderende clubs (via de voorzitter of een andere contactpersoon) ontvangen de verslagen van de vergaderingen van lnterservice clubs Comite Regio Leuven en deze laatste verwacht op de hoogte gebracht te worden van wat die clubs in het Leuvense organiseren alsook de Leuvense doelgroepen door hen gesteund.

In 2006 zou het Comite, die over een bankrekening beschikt, een v.z.w. moeten oprichten. Maar gezien op die rekening niets of quasi niets meer stond, wordt er beslist de rekening te liquideren.

Eind 2006 komt er een corresponderende club bij, namelijk Kiwanis Oud-Heverlee Meerdal.

Eind 2007 hebben de te lang bestaande interne problemen van de club tot de opheffing van Zonta Club geleid.

Op 13/05/2008 overlijdt onze Erevoorzitter Guy De Koninck.

Op 31/07/2009 overlijdt Jef Vermunicht, stichtend lid van 51 Club en afgevaardigde van zijn club bij lnterservice Clubs Comite Regio Leuven sinds de stichting ervan.

Begin 2009 wordt in het Comite voorgesteld en ook aanvaard een voorzitterslint te laten vervaardigen.

In oktober 2011 wordt, na een officiële aanvraag, de corresponderende club Rotary Rotselaar, opgericht in 1999, officieel lid van lnterserviceclub Regio Leuven.

Eind 2013, door een te gering aantal leden, heeft de Fifty One Ladies Club de activiteiten moeten stoppen en daarmee ook het bestaan van de club.

Eind september 2014 wordt, na een officiële aanvraag, de corresponderende club Kiwanis Oud-Heverlee, opgericht in 2007, officieel lid van lnterserviceclub Regio Leuven.

Eind 2014 wordt genoteerd dat het concept “corresponderende clubs” niet meer bestaat, gezien 2 clubs ondertussen bij lnterserviceclub Regio Leuven behoren, een ander club niet meer bestaat en de laatste al lang niet meer reageert.

Een nieuwe Zonta Club Leuven wordt gecharterd op 15 oktober 2015 en op de vergadering van maart 2016 wordt de club officieel lid van lnterserviceclub Regio Leuven.

Op 21 juni 2016, tijdens de buitengewone algemene vergadering van Rotary Club Rotselaar, gebeurt officieel de naamwijziging van de club. Vanaf die dag spreekt men van Rotary Leuven Rotselaar.

Eind 2017, door een te gering aantal leden, heeft de Marnixring de activiteiten moeten stoppen en daarmee ook het bestaan van de club.

In februari 2020 belandt het virus “Covid-19” in België, verspreidt zich heel snel in heel het land en op 13 maart komt er een algemene lock-down. De situatie blijft het hele jaar onveilig en met veel opgelegde restricties, met als gevolg dat het Comité niet heeft hunnen vergaderen.

2021 was niet beter dan 2020! Met het opkomen van andere varianten van het virus kwamen weer beperkingen en kon het Comité weer niet bijeenkomen. Toch werden de afgevaardigden, door korte verslagen van de secretaris, regelmatig op de hoogte gehouden van hoe de clubs die moeilijke periode beleefden.

Begin 2022 herstart het normaal leven met fysieke trimestriële vergaderingen.

Begin maart 2022 ontvingen alle leden van het comité een mail van de afgevaardigde van Ambassador die ons meldde dat zijn club (Ambassador) beslist had voortaan niet meer deel uit te maken van lnterservice Club Leuven (reden: “hun doelstellingen blijven te ver verschillen van deze der serviceclubs”).

Eind 2022 stopt Geneviève Weets, na 32 jaar, de functie van secretaris uit te voeren. Haar opvolger, Patrick Daman, afgevaardigde van Kiwanis Oud Heverlee, neemt officieel de functie over.

Uit wat vooraf gaat, blijkt dat volgende bepalingen mogen worden gesteld.

B. BEPALINGEN INTERNE WERKING

 1. Er bestaat een lnterservice Clubs Comité, bestaande uit de officieel aangestelde afgevaardigden door en van iedere gecharterde Service Club van de regio Groot Leuven.
 2. Deze afgevaardigden vertegenwoordigen volwaardig hun Club bij de beslissingen die door het Comité worden genomen.
 3. Beurtelings, in volgorde van hun oprichtingsdatum, organiseert iedere club de jaarlijkse lnterservice Clubs vergadering.
 4. Het jaarlijkse voorzitterschap, van januari tot en met december, wordt waargenomen door de afgevaardigde van de club die de jaarlijkse Interservice Clubs vergadering organiseert;
 5. Er bestaat een “lnterservice Clubs Solidariteitsfonds” bestaande uit gelden gedeponeerd op een gezamenlijke rekening, of, bij bepaalde Clubs geblokkeerd op een eigen rekening. ( dit punt is sinds 2000 niet meer van toepassing)
 6. Er kan beroep gedaan worden op deze beschikbare gelden ( die evenredig samengesteld zijn met het aantal leden per Club en 500 BEF (12,50 euro) bedragen per lid en per jaar), in geval van een beslissing van het Comité, dit op voorstel van een Club. ( dit punt is sinds 2000 niet meer van toepassing)
 7. Het Comité bestaat actueel uit vertegenwoordigers van iedere Club, zijnde:
Rotary LeuvenChris Verbinnen
Lions LeuvenMarc De Rudder
Ronde TafelLorenz Sunt
Ladies CircleIne Princen
Kiwanis LeuvenJef Hermans
Fifty OneAndré Van Steen
Lions ErasmusJef Van Den Bergh
SoroptimistChantal Cuyvers
Lions Fiere MargrietSabine Cornelis
Kiwanis ArtemisDiane Excelmans
Rotary Leuven RotselaarPatrick Billiet
Kiwanis Oud-HeverleeGhafoor Kangria
ZontaChantal Bellefroid

In 2017: Voorzitter is Patrick Billiet

In 2018: Voorzitter is Johan Durnez

In 2019: Voorzitter is Chantal Bellefroid

In 2020: Voorzitter is Chris Verbinnen (zonder vergaderingen)

In 2021: Voorzitter is Chris Verbinnen (zonder vergaderingen)

In 2022: Voorzitter is Chris Verbinnen

In 2023 wordt aan voorzitter Chris Verbinnen uitzonderlijk een extra jaar het mandaat van voorzitter toegekend om samen met de pas aangestelde secretaris een nieuw elan aan Interservice te geven.

In 2024: Voorzitter is Marc De Rudder

Historiek Afgevaardigden Interservice

Nu volgen voor elke club, en dit sinds 1990, de opeenvolgende afgevaardigden door die club aangewezen:

Rotary: Guy Dekoninck, Jef Leunis, Jacques Dewit, Yves De Pauw, Chris Verbinnen.

Lions : Jean Deneus, Bob Rans, lgnace Van Dormael, Henri Kinnen, Marc De Rudder.

Round Table: Luc Mertens, Jan Stevens, Eric De Meirsman, Patrick Billiet, Carl Geens, Gerd Collaer, Sven Alaerts, Hugo Van Elslande, Yves Stans, Joost Sunt, Carl Maere, Wietse Nauwelaerts, Lorenz Sunt.

Ladies Circle: Geneviève Weets, Anne Anciaux, Chris Buelens, Sylviane Bernard, Christel Bas, Chantal Bellefroid, An Wouters, Isabelle Van Valckenborgh, Nathalie Serges, Céline Van Cauwelaert, Stéphanie Lenaerts, Ine Princen.

Kiwanis : André Persoons, Franck Declerck, Eric Goven, Benoit Bollen, Guy Lemaître, Jef Hermans, Toon Tweepennickx.

Fifty One : Jef Vermunicht, André Van Steen.

Lions Erasmus : Gusty Bertels, René De Schaepmeester, Guy Broes, Roger Hemmeryckx, Johny Verhaegen, Luc Mertens, Jef Van den Bergh.

(Marnixring :Jo Heidbüchel.)

Soroptimist : Magda Janssens, Lucie De Pauw, Chantal Cuyvers.

Lions Fiere Margriet: Hélène Van Peel, Chris Lodewyckx, Lieve Francois, Mieke Hoogmartens, Mia Van den Broeck, Sabine Cornelis.

(Ambassador: Eric De Meirsman, Hugo Geeraerts, Bob Pardon, Johan Heymans, Ivo Mercelis, Christian Parmentier, Ivo Mercelis, Nico Vandebroeck.)

Zonta: Carine Boeckx, Ann Lemmens, Daniëlle Rombauts, Chantal Bellefroid.

Kiwanis Artemis : Loeky Borloo, Inge Meskens, Mia Demarsin, Monique Francois, Diane Exelmans.

(Fifty One Ladies: Francine Hous, Anne Jacobs, Renée Aerts.)

Rotary Leuven Rotselaar : Patrick Billiet

Kiwanis Oud-Heverlee: Johan Durnez, Pascal Vanden Bossche, Patrick Daman, Dominik Roukaerts, Ghafoor Kangria

Het oorspronkelijke document werd opgemaakt door Guy De Koninck eind 1997.

Dit document werd bijgewerkt of aangepast in 2006, dan in juni 2009, in december 2009, in september 2011, in september 2013, oktober 2014, januari 2017,december 2018, december 2019.

Laatste bijwerking: juni 2024